Regulamin


Regulamin Akademii FOTOterytorium.pl

Warunkiem skorzystania z usług i systemu informatycznego FOTOterytorium.pl jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
Regulamin jest oparty na obowiązujących w Polsce przepisach, w szczególności:

1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny.
2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z póź. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Ustawy z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. 22/2000 poz. 271 z póź. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość.
4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych.
5. Przepisów dotyczących zasad opodatkowania.

Definicje

Akademia FOTOterytorium – Taxnet sp. z o.o. zarejestrowana pod numerem KRS: 0000197413 z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 13A, 43-100 Tychy.
Biuro sprzedaży – biuro prowadzone przez Akademię FOTOterytorium, znajdujące się w Tychach, ul. Młyńska 13A.
Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem http://FOTOterytorium.pl/Akademia, będący własnością Taxnet sp. z o.o.
Kupujący – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca usługę, która zawarła umowę z FOTOterytorium
Korzystający – osoba fizyczna uprawniona do skorzystania z usługi. Korzystającym może być także Kupujący.

Zawarcie i realizacja umowy

1. Umowę zakupu można zawrzeć za pośrednictwem strony internetowej http://FOTOterytorium.pl/akademia, oraz przez telefon. Umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania płatności przez FOTOterytorium.
2. Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich danych niezbędnych do realizacji zobowiązań FOTOterytorium. Wszelkie ewentualne skutki wynikające z braku danych lub podania danych błędnych ponosi Kupujący.
3. W przypadku zakupu udziału w szkoleniu lub warszstatach Korzystający jest zobowiązany stawić się w lokalizacji punktualnie zgodnie z terminem szkolenia.
4. W przypadku niestawienia się Korzystającego w wybranej lokalizacji w terminie szkolenia przepada możliwość realizacji usługi, a Kupującemu i Korzystającemu nie przysługują roszczenia wobec Akademii FOTOterytorium lub Prowadzącego.
5. Akademia FOTOterytorium zastrzega sobie prawo do odwołania realizacji usługi z ważnych przyczyn, wynikających z działania siły wyższej i przyczyn niezależnych od Akademii FOTOterytorium. Korzystający ma w takim przypadku prawo do otrzymania zapłaconej uprzednio przez Kupującego kwoty.

Płatność

1. Wszystkie kwoty podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Akademia FOTOterytorium wystawi i dostarczy Kupującemu dokumenty sprzedaży, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zgodne z uzgodnieniami pomiędzy Kupującym a Akademią FOTOterytorium. Przy braku odmiennego zastrzeżenia uznaje się, że Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej.
3. Warunkiem realizacji usługi jest opłacenie należności za usługę, które może nastąpić:

a) w drodze przelewu bankowego na konto Akademii FOTOterytorium, podane w trakcie obsługi zamówienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia; opis przelewu powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego;
b) poprzez system płatności błyskawicznych, dostępnych w sklepie.

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, o ile usługa nie została jeszcze zrealizowana. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie na adres biura sprzedaży lub na adres e-mail biura sprzedaży oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do oświadczenia należy załączyć dyspozycję zwrotu pieniędzy uwzględniając numer konta na jaki ma nastąpić zwrot.
2. Zwrot wpłaconej uprzednio przez Kupującego kwoty następuje na jego rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania skutecznie złożonego oświadczenia Kupującego.

Dane osobowe

Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych jest Akademia FOTOterytorium.

Akademia FOTOterytorium oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Reklamacje

1. Reklamacje z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania usługi należy zgłosić do Akademii FOTOterytorium w terminie 14 dni od daty realizacji usługi lub kwestionowanej części usługi lub daty w której miała odbyć realizacja.
2. Akademii FOTOterytorium zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Spory

W przypadku wystąpienia sporu, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia jest sąd właściwy ze względu na siedzibę strony pozwanej. W przypadku, w którym strona pozwana nie ma siedziby, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej.